galerie Sýpka  ::  aktuální

ATELIÉR DESIGN SKLA UTB VE ZLÍNĚ - VýstUP / PETR STANICKÝ - Myspace

Středa 22.2.2017 - Pátek 21.4.2017
image

Výstava ateliéru Design skla FMK UTB ve Zlíně nesoucí název VýstUP spolu s výstavním projektem Petra Stanického Myspace.

Petr Stanický (*1975) se narodil v Bystřici pod Hostýnem, studoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, byl pedagogem na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské a nyní je vedoucím ateliéru ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

Patří mezi výrazné představitele střední generace dnešních sochařů, jehož tvorba je ovlivněná minimalistickými a konstruktivistickými tendencemi 2. poloviny 20. století. Již na začátku kariéry na něj působil kosmopolitní duch a současná postmoderní linie. V souladu s tímto směřováním se nesl ostatně i výběr jeho profesorů za studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Sochařství profesora Kurta Gebauera, pak u sochaře Jiřího Beránka, který ovlivnil jeho výchozí sochařské myšlení, a nakonec v ateliéru Sklo v architektuře profesora Mariana Karla  (1993-2000).

Díla Petra Stanického se vyznačují na jedné straně překvapivou pregnancí výrazu a výtvarnou dořešeností, na straně druhé „odbočkami“ jasně zobrazivých forem. Osobně vidím autorovu sílu především v jeho monumentální tvorbě, v objektech až matematicky strukturovaných, které spolu s precizním řemeslným zpracováním působí tajemně a nadčasově.

Na Stanického obraznost měl velký vliv New York, kde absolvoval postgraduální studium na New York Academy of Art 2005–2007),a pracoval mimo jiné v ateliéru Jeffa Koonse. Toto město, plné „povznášející energie“ (dle autora), umocnilo jeho vnímavost k otázce prostoru, architektonických struktur a perspektiv. Dominancí je v jeho tvorbě téma zdi, architektury, průhledů a zrcadlení. Evokuje atmosféru reálných prostředí, pracuje s ubíhajícím symetrickým prostorem, iluzivními průlomy, světelnými jevy, odrazy a odlesky.

Stavebnost symbolizuje nadvládu racionální logiky nad náhodností a nekontrolovatelným chaosem. Znamená zároveň touhu po přesně definovaném, jasném tvaru, kodifikovaném tradicí a vytvářejícím určitý rámec pro emoci. Slovy umělce: „Chci naplňovat konkrétní věci paralelami lidských pocitů…“ Cit určuje jeho volbu materiálu. Je v tomto smyslu nadmíru flexibilní, pracuje se sklem, dřevem, nerezem či bronzem, ale také např. s polystyrenem, hliníkovou fólií či papírem. Kombinace materiálů či různé zpracování výchozí suroviny dodávají objektům na dramatičnosti a napětí. I přes své renomé v oboru sklářské tvorby vnímá Petr Stanický sklo jen jako jeden z možných výrazových prostředků, nikoli jako determinaci.

Rea Michalová

 

 


 

Výstavní projekt VýstUP je prezentací tvorby několika studentů a pedagogů ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Název projektu má divákovi naznačit směr, kterým se výstava ubírá. Lze jej chápat jako výsledek tvůrčího procesu, uměleckou produkcí nebo veřejným předvedením. Ale současně i symbolickým krokem směrem vzhůru, výš, nahoru. 

To vše úzce souvisí s první spoluprací ateliéru a Galerie Sýpka. Ta se uskutečnila před dvěma lety. Nebylo tedy jednoduché navázat na předchozí výstavu, která by mohla ještě překvapit diváka. Proto se stal společným jmenovatelem všech projektů VýstUP, který je vyšší úrovní dosavadních ateliérových prací. Toho však bylo možné dosáhnout pouze skrze site specific instalace a objekty, které studenti připravili na základě podrobnější analýzy výstavního prostoru. Konkrétně se jedná o studenty Gabrielu Lhotákovou a Adélu Lakomou, které pracují s půdními prostory galerie. Vznikla tak interaktivní vzájemně propojená instalace, která pracuje s přirozeným charakterem půdy a tmou. Další studenti jako je Tomáš Krejčí, Nikola Kovalíková, Zdeňka Fusková, Jiří Liška pracují s konkrétním místem, které je úzce propojeno s objektem, jež v sobě zrcadlí nepřeberné množství invenčních nápadů. 

V rámci projektu VýstUP vzniká nová interpretace uměleckých záměrů v oblasti skla. Díky úzké provázanosti s prostorem galerie, je divák zapojen do procesu vnímání uměleckého díla, které otevírá další rovinu, jak vnímat sklo v současném umění.

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se díky Fakultě multimediálních komunikací, na počátku nového tisíciletí zařadila mezi vysoké umělecké školy, které se rozvíjejí mimo umělecká centra. Tato fakulta tak začala obohacovat a oživovat svými absloventy současnou pražskou scénu, Brno nebo Ostravu. Mnoho studentů pracuje ve vzájemné symbióze s akademickým pracovištěm. Z jejich tvorby je patrná inspirace lokálním geniem loci a specifickým koloritem regionu. Individuální rozdíly v tvorbě, lze sledovat v tematice, volbě médií, stylu a důrazu na určité funkce. Geografické vymezení příslušnosti k regionu však není zohledněno ve všech uměleckých činnostech. Mnoho prací přesouvá svojí pozornost do oblasti českého a mezinárodního kontextu a je zjevné, že se od sebe vzájemně odlišují. Originální způsob reakcí na současné umění a design potvrzuje fakt, že vývoj zlínské scény neustrnul na mrtvém bodě. 

Ateliér Design skla je nejmladším sklářským ateliérem v České republice a na Slovensku (vznikl v roce 2008). Vedoucím ateliéru je Petr Stanický, jako odborná asistentka působí Michaela Spružinová a dílenským mistrem je Lubomír Šurýn.

Ateliér Design skla poskytuje dvoustupňové studium, které směřuje studenta k cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný neokonceptuální názor, který je stěžejním bodem celé práce.
Součástí studia je podpora významné autorské pozice, jejíž tematické rozpětí a výrazová heterogennost posouvá ateliérovou tvorbu k bohatě strukturovanému světovému sklářství. Vzniklá umělecká díla tak reagují na současné trendy ve vizuálním umění a akcentují společenská a kulturní specifika.

Ateliér se snaží své práce kontextualizovat v rámci současného umění. Svým programem se tak vymezuje vůči dalším institucionálně etablovaným sklářským ateliérům, které kladou důraz na materiál a řemeslo. V kontextu tuzemské sklářské tvorby, tak reprezentují širší problematiku témat, která jsou aktuální pro západní institucionální background.

Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vychází z cíleného vizuálního studia přírody a základních sklářských řemeslných postupů. Průběh studia pomáhá postupně vytvořit si osobité chápání hmoty, barvy a prostoru. Rozšířit vnímání studentů za designovaný objekt a k jeho umístění a vymezení v architektuře, vede ke spoluúčasti absolventů na designu životního stylu. Souběžně s tím se studenti seznamují na přednáškách a prezentacích se současným směřováním sklářské a výtvarné tvorby v Čechách i ve světě. Zcela s určitostí můžeme říct, že tvůrčí potencionál ateliéru stále roste a umožňuje mladým designérům kvalitní rozhled.

 

 


Vice o ateliéru: Design skla UTB ve Zlíně

Více o vystavujícím: Petr Stanický

Kurátor výstavy, úvodní slovo Leszek Wojaczek  

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

22. 2. 2017 18.00 hod. vernisáž výstavy uvedl Petr Stanický a Michaela Stružinová  

22. 2. 2017 19.00 hod. koncert mezi uměním - Koně a prase

23. 2. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka s Petrem Stanickým: výtvarné tendence ateliéru Design skla UTB ve Zlíně

28. 2. 2017 10.00 hod. workshop pro studenty 

1. 3. 2017 16.00 hod. komentovaná prohlídka s kurátorem

2. 3. 2017 16.00 hod. workshop

6. 3. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka

7. 3. 2017 16.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Alfréda Radoka 

8. 3. 2017 16.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Alfréda Radoka lektorský program: "Socha a objekt"

18. 3. 2017 10.00 hod. lektorský program: "VýsUP“ pro studenty SŠ 

20. 4. 2017 16.00 hod. komentovaná prohlídka s asistentkou ateliéru Michaelou Spružinovou a vystavjícími studenty

21. 4. 2017 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou ateliéru Design skla UTB ve Zlíně

 

 Fotogalerie

« Zpětrss

galerie.pngpřipravujeme v Kapli

Středa 13.2. - Pátek 5.4.
titulní obrázek akce ONDŘEJ STRNADEL

Více

telephone_yellow3.pngkontakt

 

Galerie Kaple

Galerie Sýpka

 

Galerie Kaple, Galerie Sýpka

Kurátor

PaedDr. Leszek Wojaczek

 

Galeristka

Bc. Pavlína Čáňová

Tel: +420 774 063 305

 

MgA. Vlasta Červenková

 

E-mail: galerie@kzvalmez.cz 

 

Facebook Kaple

 

Facebook Sýpka

 

galerie.kaple.sypka

Více

posta.pngRegistrace novinek e-mailem

Pro pravidelné zasílání měsíčního programu KZ, vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu.
Více

partners_yellow22.pngpartneři

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Výstavy se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Valašské Meziříčí.

Více 
 

mapa stránek © 2018, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí